Vad gör man med byggsoporna vid en renovering?

Det uppstår alltid en del byggsopor vid olika byggprojekt som renoveringar,  nybyggen och rivningar. Här berättar vi mer om hur byggavfall ska hanteras.

När det handlar om avfallshantering vid byggen, renoveringar och rivningar är det i första hand byggherren som har ansvaret. Inför dessa typer av bygg- eller rivningsprojekt ska man kontakta byggnadsnämnden för att ta reda på om det kräver bygglov. Det är alltid viktigt att farliga ämnen, komponenter och material identifieras vid en materialinventering redan innan arbetet med renoveringen eller rivningen inleds. Detta är absolut grundläggande om man ska kunna ta hand om bygg- och rivningsavfall på ett säkert sätt.

Byggåtervinning regleras i miljöbalken

Svenska kommuner har goda möjligheter att se till att byggherrar och entreprenörer hanterar avfallet på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart. Detta regleras på flera ställen i miljöbalken. 
En god resurshållning innebär att man i första hand ska förebygga avfall, i andra hand återanvända och i tredje hand materialåtervinna det. Först när det är säkerställt att det går att återvinna bör deponering övervägas. Denna ordning gäller under förutsättning att åtgärderna är motiverade på ett miljömässigt plan och ekonomiskt rimliga.

Trä, plast och metaller är vanliga material

Som sagt, byggsopor är det avfall som uppstår på byggarbetsplatser vid rivningar. Vanliga exempel på detta är material som träspill, karmar, dörrar, spånskivor, plast, metaller, glas, betong med mera.
Sådant avfall måste alltid sorteras och separeras för att kunna återvinnas eller återanvändas. Ett tredje alternativ för merutnyttjande av elavfall är energiutvinning. Byggbranschen står faktiskt för så mycket som en tredjedel av allt avfall som skapas inom Sverige och en fjärdedel av det farliga avfallet om man räknar bort det som härstammar från gruvbranschen. Därför kan det i fortsättningen införas krav på källsortering av avfall som kommer från byggen och rivningar.

Plast är enkelt att separera

Byggavfall innehåller ofta plast. Det går redan idag att separera från övrigt avfall genom att tillföra vind och blåsa bort plasten på ett väldigt enkelt sätt. Det gör dessutom att man kan få ut trä, ett utmärkt fossilfritt bränsle.I denna process kan man även separera metaller – detta görs med hjälp av starka magneter.

Metaller finns i många typer av byggavfall som kranar, rör, mässing med mera. Magnetiska metaller är ganska enkla att separera. Det är betydligt svårare att separera metaller som inte har magnetiska egenskaper. Men detta går idag att komma förbi genom att använda så kallade virvelströmsmagneter.

Tre grundläggande processer

I grunden finns det tre processer för återvinning av byggavfall: sortering, återvinning och återanvändning. Sortering är det viktigaste steget. Denna process innebär att material separeras efter sina egenskaper, t.ex. metall, plast och trä. Det gör att det blir enklare att återvinna eller återanvända olika material.Återvinning är nästa steg och sker genom att det separerade materialet bearbetas och nya material tas fram. Bearbetningen kan bland annat handla om nedsmältning. Bearbetning sker givet att inte materialet kan återanvändas direkt.

Återanvändning för att tillverka nya byggprodukter är det sista steget.  Byggföretag som tillämpar dessa processer blir mer hållbara och miljövänliga. 

Inspiration och tips gällande lägenhetsrenoveringar!
14 Feb 2023